+66 89 620 99 57 info@clickcompany.nl

Privacyverklaring Click Company

 

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Click Company.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Click Company van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Click Company, Birkholm 130, 2133 CJ Hoofddorp. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft Click Company de heer Michael Samuel ten Holder aangewezen.

 

Door u verstrekte persoonsgegevens.

Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, een AdWords of Website Optimalisatie Dienst bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Click Company of anderszins gebruik maakt van de diensten van Click Company, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

Overeenkomsten & Formulieren

Wanneer u een formulier via onze website invult, hebben wij gegevens nodig om contact met u op te nemen. We verwerken en gebruiken deze gegevens enkel ten behoeve van zakelijk gebruik om tot een goede samenwerking te komen.
Wanneer we contact hebben, of dat nu voor een offerte of vraag is, of je stuurt ons een e-mail, dan worden de gegevens bewaard, zolang als dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Als u contact opneemt via de site, verzamelen we de data getoond in het formulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

 

Bewaartermijn.

Click Company verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Type gegevens en Bewaartermijn

 

Contactformulier Maximaal 2 jaar
Bestelformulier Maximaal 2 jaar
Aanvraag via e-mail Maximaal 4 jaar
Klantgegevens Maximaal 4 jaar

 

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Click Company, kan Click Company aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Click Company. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van Click Company. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • Locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt.

Meer informatie over cookies en ons cookie beleid vindt u hier.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan alstublieft contact op via ons contactformulier. Kies als onderwerp ‘vraag over cookies’.

 

Analytics

Click Company gebruikt Google Analytics om het bezoekersgedrag en verkeer op de website te analyseren. We kunnen zien hoeveel totale bezoekers we per periode hebben en hoeveel daarvan terugkerend zijn, of hoeveel procent van de bezoekers via mobiele apparaten of via desktop op onze website is beland. Ook kunnen we bekijken welke AdWords-advertentie relevanter is dan de ander.

Bijvoorbeeld: bij welke advertentie bezoekt men gemiddeld meer pagina’s. Dit zijn dus echt statistieken en we kijken naar groepen gebruikers; niet naar een individuele bezoeker.

Het doel hiervan is de ervaringen op onze website te verbeteren. IP-adressen hebben we geanonimiseerd. Hierdoor kunnen onze medewerkers dus nooit herleiden welke gegevens van welk individu zijn. We kunnen enkel uw persoonlijke gegevens krijgen als je contact met ons opneemt.

 

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking.

Click Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Click Company.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Click Company sluit wanneer u een product of dienst afneemt.

  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Click Company;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van Click Company, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten).

Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en Click Company, stuurt Click Company u enkel commerciële berichten wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming en het voldoen aan een wettelijke verplichting van Click Company.

Bijvoorbeeld om te voldoen aan de op Click Company van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van de website van Click Company.

 

Gegevensverstrekking aan derden.

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Click Company of Mediabricks behoren.

 

Uitvoering van overeenkomst.

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met Click Company gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

 

Door Click Company ingeschakelde partijen.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Click Company worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus.

In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van Click Company voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

 

Verplichte verstrekking.

Het is mogelijk dat Click Company op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op de website van Click Company onrechtmatig is tegenover die derde. Click Company zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

 

Verstrekking buiten de EU.

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt Click Company de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Meer informatie over de Europese Commissie, regelgeving en uw rechten is hier te vinden.

 

Gegevensverwerking door derden via de Click Company website.

Via de website van Click Company kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites Click Company (zoals de ‘share button’).

Daarnaast kunt u via de website van Click Company terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden altijd de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

 

Telefoongesprekken klantenservice.

Telefoongesprekken met de klantenservice van Click Company kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden of derden.

 

Beveiliging gegevens.

Click Company respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Click Company.

Click Company spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens.

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Click Company van u verwerkt.

U kunt als betrokkene een verzoek indienen om gebruik te maken van uw rechten. Dit doet u door het contact  formulier op de contact pagina in te vullen en te verzenden. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek berichten wij u of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Formulieren waarbij de verplichte velden niet zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking.

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Click Company zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

 

Recht op gegevensoverdracht.

U kunt de gegevens die Click Company met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Click Company geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

 

Klachtrecht.

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via info@clickcompany.nl Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Click Company.

Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van deze Privacyverklaring.

Click Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018