+66 89 620 99 57 info@clickcompany.nl

Algemene Voorwaarden Click Company

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van Click Company (opdrachtnemer) waarbij Click Company optreedt als verkoper/opdrachtnemer. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeen gekomen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Click Company (hierna Click Company / Opdrachtnemer) opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.2 Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Click Company uit andere hoofde worden verricht.

1.3 Bescheiden; alle door de Opdrachtgever aan Click Company ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Click Company vervaardigde zaken.

1.4 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Click Company tot het verrichten van werkzaamheden door Click Company ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 1. Toepasselijkheid

2.1 In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van koper/Opdrachtgever, worden door Click Company uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Een overeenkomst tussen Click Company en de Opdrachtgever, al dan niet door middel van tussenpersonen van Click Company gesloten, bindt Click Company slechts nadat Click Company de overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Click Company zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, maar kan niet garanderen dat middels de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. Met betrekking tot marketingbudgetten mag Opdrachtgever verwachten dat Click Company zich marktconform inspant voor het afgesproken budget. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Click Company gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.5 Aan de algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt voor de met Click Company aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.6 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Click Company in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 1. Offertes en aanbiedingen

3.1 Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt Click Company niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 1. Aanvang en duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk door middel van brief of email blijk geeft akkoord te zijn met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4.3 Indien een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan, is Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het gehele bedrag verschuldigd dat op de opdrachtbevestiging is vermeld, ook indien Click Company dit bedrag in delen factureert.

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Click Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het project, tijdig aan Click Company worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het project benodigde gegevens niet op tijd aan de Click Company zijn verstrekt, heeft Click Company het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Opdrachten voor bepaalde tijd kunnen in overeenkomst met beide partijen tussentijds worden opgezegd.

4.6 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat Click Company middels elektronische weg communiceert.

4.7 Indien voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.

4.8 Indien Click Company verwacht de ingangsdatum of een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.9 Contracten / offertes worden aangegaan voor een minimumperiode van 6 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.10 Een contract voor bepaalde tijd zoals bedoeld in het voorgaande lid is niet tussentijds opzegbaar.

4.11 Een contract voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor 6 maanden, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.12 Click Company heeft daarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

– Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;

– Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

4.13 Click Company behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Click Company weigert zal zij Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de overeenkomst hiervan op de hoogte stellen.

4.14 Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post of bevestigde e-mail en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst en het bepaalde honorarium, van toepassing. Bij opzegging per e-mail dient Click Company deze te bevestigen.

 1. Rapportage

5.1 Rapportering vindt plaats volgens het projectvoorstel zoals geoffreerd. Indien in de offerte geen andere wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering – te weten een beknopte kwartaalrapportage/samenvatting van de werkzaamheden zonder urenregistratie – in het Nederlands per e-mail, maximaal één keer per kwartaal en slechts op aanvraag van de Opdrachtgever, uiterlijk drie maanden na het betreffende kwartaal tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 In voorkomende gevallen kunnen rapportages worden uitgebreid met tekst en uitleg van de campagnemanager. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

5.3 Indien rapportage slechts mogelijk is middels koppeling met Analytics is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inloggegevens van Analytics.

 1. Wijziging van de project voorwaarden en doelstellingen

6.1 Indien tijdens uitvoering van het project blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de scope van het project aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen. Click Company zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 In afwijking van het gestelde in lid 6.2 zal Click Company geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.

 1. Gegevens Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van Click Company noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar opdracht, tijdig te overleggen.

7.2 Indien de noodzakelijke gegevens en bescheiden niet of tijdig ter beschikking staan van Click Company is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten.

7.3 Indien voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder opschortingsrecht, aan deze geretourneerd en/of vernietigd.

 1. Uitvoering opdracht

8.1 Click Company bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.  Click Company zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

8.2 Click Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 , art. 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Zoekmachine marketing

9.1 Opdrachtgever verleent aan Click Company voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van marketingcampagnes op internet.

9.2 Opdrachtgever verleent aan Click Company een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Click Company noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.

9.3 Click Company zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Click Company over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

9.4 Indien de door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes rechtstreeks door de Opdrachtgever betaald worden, kan Click Company niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften  en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Click Company is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

9.6 Een deel van de werkzaamheden van de campagnemanager bestaat uit het monitoren van de campagne en het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug te vinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.

9.7 Indien Opdrachtgever zijn campagne/account wil opschorten dan wel geen budget heeft, loopt de management fee door onafhankelijk van de vraag of de campagne wel of niet aanstaat.

9.8 Indien Click Company een account opzet waarbij Opdrachtnemer ook het budget betaalt, blijft dit eigendom van Opdrachtnemer; het kan ook na beëindiging van het contract niet worden overgedragen.

9.9 Indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever een account aanmaakt en Opdrachtgever rechtstreeks met Google afrekent, wordt Opdrachtgever eigenaar van het account.

9.10 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.

9.11 Click Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertentieteksten, lage kwaliteitsscores, gederfde omzet door het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen.

9.12 Google Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van Click Company. Deze onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Ads.

9.13 Posities met Google Ads ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Click Company nooit garanties op bepaalde posities kan geven.

9.14 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractduur te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Click Company een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Click Company voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

9.15 Het uitvoeren van werkzaamheden door een derde (webbouwer) of door Opdrachtgever zelf aan de website ten gunste van de SEA-campagne (plaatsen van scripts ten behoeve van meten conversies, Analytics, etc.) gebeurt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet die van Click Company. Click Company is niet verantwoordelijk voor het missen van data als een script niet (goed) geplaatst is door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.

9.16 Click Company is niet aansprakelijk indien bepaalde Google Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN-nummers).

9.17 Click Company is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door Opdrachtgever en/of derden.

 1. Geheimhouding en exclusiviteit

10.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het betreffende project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever of Click Company ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover Click Company een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover Opdrachtgever Click Company van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk indien die als zodanig door de andere partij is bestempeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie.

10.2 Click Company is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of marketing doeleinden.

10.3 Click Company behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij Opdrachtgever voorafgaand een gesloten overeenkomst hier nadrukkelijk en schriftelijk tegen uitspreekt. Tevens behoudt Click Company zich het recht voor behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor o.a. potentiële klanten of partners mits de naam van de betreffende Opdrachtgever niet wordt genoemd of kan worden gelieerd aan deze resultaten.

10.4 De (persoons)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij de betreffende derde(n) in het kader van de onderhavige opdracht werkzaamheden verricht(ten) voor Opdrachtnemer.

 1. Intellectueel eigendom

11.1 Click Company behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot “producten van de geest” welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

11.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Click Company.

11.4 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Click Company verleende diensten berusten bij Click Company. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

11.5 Alle door Click Company verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Click Company openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk door Click Company is toegestaan dan wel voortvloeit uit het doel van het project.

11.6 Alle door Click Company verstrekte documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van Click Company. Na afloop van het project of na opzegging van het contract kan Click Company Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

11.7 Opdrachtgever vrijwaart Click Company voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan Click Company verstrekte informatie en documenten.

11.8 Click Company behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

 1. Overmacht

12.1 Click Company is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Click Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Click Company niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Click Company ingeschakelde externe partijen en met name storingen in de zoekmachines, het, ter beoordeling van Click Company, niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

12.2 In geval van overmacht is Click Company gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Click Company gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

12.3 Indien Click Company zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Click Company alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

12.4 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het derde lid (12.3) zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.

12.5 Indien Click Company bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Honorarium

13.1 Het honorarium van Click Company is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Click Company bestaat, in het geval van een tijdelijke opdracht uit een vooraf vastgesteld bedrag per opdrachten. In het geval van een opdracht voor onbepaalde tijd wordt het honorarium berekend op basis van tarieven per door Click Company gewerkte tijdseenheid.

13.2 Opdrachtgever is gehouden aan Click Company een door Click Company in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Click Company daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

 1. Prijzen

14.1 Click Company verricht haar diensten niet op basis van no cure no pay doch uitsluitend op basis van vaste tarieven.

14.2 Alle prijzen en kostenramingen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

14.3 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 De gehanteerde prijzen kunnen periodiek worden herzien (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli van ieder kalenderjaar) aan de hand van loon- en inflatiecijfers.

14.4 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, etc.

14.5 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de dienstverlening wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Click Company het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

 1. Facturering, betalingstermijn en incassokosten

15.1 Facturen worden maandelijks aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail.

15.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Click Company aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

15.3 Na het verstrijken van vorenbedoelde fatale betalingstermijn van 14 dagen dan wel de andere overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

15.4 Click Company is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd haar werkzaamheden en diensten met onmiddellijke ingang op te schorten en de facturering stop te zetten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

15.5 De periode van opschorten zal na volledige betaling niet alsnog met terugwerkende kracht worden verrekend en het stopzetten van de facturering doet niet af aan de verplichting van Opdrachtgever tot volledige betaling over de gehele contractperiode.

15.6 In geval van liquidatie, toepassing van de WSNP, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Click Company en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Click Company onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.7 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,00.

15.8 Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn de door Click Company gemaakte opstartkosten, alsmede de afgesproken bedragen voor de in de offerte genoemde contractperiode – met een maximum van 36 maanden – aan Opdrachtnemer te vergoeden.

15.9 Indien Click Company zich aantoonbaar doch tevergeefs heeft ingespannen om de openstaande facturen betaald te krijgen, kan zij het dossier ter incasso in handen van een door Click Company vrij te kiezen gerechtsdeurwaarderskantoor. Vanaf dat moment tot aan de volledige betaling lopen de contacten via dat kantoor.

15.10 Voor dat geval verleent Opdrachtgever reeds nu voor alsdan aan Click Company een pandrecht op de betreffende producten en accounts.

 1. Aansprakelijkheid

16.1 Click Company is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

 -fouten in door Click Company verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;

– door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;

– de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van de betreffende publicatie;

– het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Click Company verstrekte adviezen;

– het ongeoorloofd blijken te zijn van de door Click Company aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Click Company worden verleend;

– storingen in de elektronische dienstverleningen van Click Company en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten;

– klikken op advertenties geplaatst door Click Company namens Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden;

– al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht op grond waarvan derden Opdrachtgever aanspreken.

16.2 Click Company is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Click Company bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Click Company op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Click Company, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.4 Schade waarvoor Click Company op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Click Company, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

16.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Click Company schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van het gebrek in de uitvoering, op verval van iedere aanspraak.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart Click Company ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

16.7 Click Company garandeert uitdrukkelijk niet dat Opdrachtgever door diensten van Click Company af te nemen zal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en het Burgerlijk Wetboek.

 1. Opschortingsrecht

17.1 Click Company is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of ander zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

17.2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Click Company hebben ondergaan.

 1. Toepasselijk recht

18.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Click Company waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepasing.

18.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Click Company, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 1. Specifieke bepalingen Online Marketing

19.1 Click Company zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Click Company kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Click Company.

 1. Specifieke bepalingen SEO (Search Engine Optimization)

20.1 Click Company is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn.

20.2 Click Company is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft. De betreffende inspanningsverplichting ligt bij de uitvoerende partij.

20.3 Click Company is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Click Company.

20.4 Click Company behoudt zich het recht voor om tijdens en na de contractduur door haar voor Opdrachtgever op het partnernetwerk van Click Company dan wel via relaties of klanten van Click Company verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.

20.5 Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden.

20.6 Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is Click Company daarvoor niet aansprakelijk.

20.7 Click Company is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een SEO-overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Click Company in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft. Content wordt voorafgaande aan plaatsing dan wel uiterlijk een week achteraf ter controle aan Opdrachtgever gemaild.

20.8 Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Click Company bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door Click Company aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’.

20.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door Click Company zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door Click Company.

20.10 Click Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts.

20.11 Click Company is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.

20.12 Click Company is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalty’s, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO.

20.13 Indien de website niet in beheer is van Click Company is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/Analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social mediakanalen.

20.14 Socialmediakanalen die ten behoeve van de SEO-werkzaamheden voor Opdrachtgever door Click Company worden opgezet kunnen na beëindiging van het contract in overleg worden overgedragen. Dit geldt niet voor betaalde social media accounts en platformen die Click Company heeft opgezet voor het gebruik door meerdere Opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence.

20.15 De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Specifieke bepalingen Google Mijn Bedrijf

21.1 Click Company geeft geen garantie op de vertoning van of op (top)posities voor de Google Mijn Bedrijf-pagina.

21.2 In het geval dat Google de Google Mijn Bedrijf-pagina’s niet meer toont op het gekozen zoekwoord, kunnen de werkzaamheden omgezet worden in SEO-werkzaamheden ter verbetering van lokale vindbaarheid online.

 1. Specifieke bepalingen social media

22.1 Click Company is niet aansprakelijk voor:

– de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de socialmediakanalen van Opdrachtgever;

– het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de socialmediakanalen van Opdrachtgever;

– eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de socialmediakanalen van Opdrachtgever.

22.2 Click Company is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de socialmediakanalen van Opdrachtgever.

 1. specifieke bepalingen CRO

23.1 Click Company is niet aansprakelijk voor het handhaven van de privacywetgeving door gebruik van tools die persoonlijke gegevens en gebruikersgedrag registeren op de website van Opdrachtgever.

23.2 Click Company verstrekt geen garantie dat de gegenereerde omzet/winst/conversieratio daadwerkelijk stijgt door het afnemen van de dienst.

De dienst is uitsluitend gericht op het analyseren, onderzoeken en aanbevelen van conversie optimalisatie punten, niet op de daadwerkelijke doorvoer van deze aanbevelingen op de betreffende website.

 1. Specifieke bepalingen e-mailmarketing

24.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

– het controleren en handhaven van de wettelijke richtlijnen voor het verzamelen van een mailbestand;

– de verwerking van inschrijvingen en afmeldingen van enig mailbestand.

24.2 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de e-mailadressen in het klantenbestand van de klanten rechtmatig zijn verkregen volgens de richtlijnen van de Code Reclame via E-mail (CODE E-MAIL 2012) en de AVG Europese Privacywetgeving -dit houdt in, maar beperkt zich niet tot, dat de klanten de mogelijkheid hebben gehad om commerciële e-mails te weigeren- en dat nieuwe klanten actief toestemming hebben gegeven tot het ontvangen van commerciële e-mails.

24.3 Click Company is niet aansprakelijk voor eventueel in de toekomst te ontstane geschillen met de Reclame Code Commissie, die voortvloeien uit het niet naleven van het bovenstaande.

 1. Specifieke bepalingen linkbuilding

25.1 Opdrachtgever heeft het recht om na beëindiging van het contract linkvermeldingen op websites in het eigen beheer van Opdrachtgever te verwijderen.

25.2 Click Company is niet aansprakelijk voor:

– de eventuele (negatieve) gevolgen voor Click Company ontstaan vanuit het benaderen van stakeholders van Click Company ten behoeve van linkbuilding;

– de financiële verwerking van betaalde links die zijn geplaatst naar de website van Opdrachtgever.

25.3 Click Company verstrekt geen garantie dat een geplaatste link ook daadwerkelijk blijft staan gedurende de gehele contractperiode of na afloop daarvan.

 1. Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

26.1 Click Company is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n).

 1. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn online gepubliceerd op https://clickcompany.nl/algemene-voorwaarden

 1. Mannelijke vorm gebezigd

Waar in deze algemene voorwaarden Opdrachtgever wordt aangeduid in de mannelijke vorm, wordt in voorkomende gevallen (tevens) de vrouwelijke vorm bedoeld.